Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Lies!: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lies! Professional Organizer gevestigd aan Brabis 3 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88847322;
b. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Lies! Professional Organizer de overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lies! Professional Organizer en de klant.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Lies! Professional Organizer sluit met de klant voor advies en coaching van Lies!


2. Kwaliteit
2.1 Lies! verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Lies!


3. Offertes en overeenkomsten
3.1. Iedere offerte is vrijblijvend
3.2. Lies! kan niet aan haar offertes worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Na ontvangst het akkoord van de klant per post of e-mail stuurt Lies! de klant per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Lies!
3.4. Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kan de klant de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
3.5. Door het ondertekenen van een offerte gaat de klant akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden.


4. Privacy
4.1. Lies! verplicht zich om alle informatie van de klant en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.


5. Annulering van afspraken
5.1. Als de klant een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Lies! geen kosten in rekening.
5.2. Als de klant een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Lies! gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.


6. Duur en beëindiging van een overeenkomst
6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen de klant en Lies! op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
6.2. Lies! heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de klant niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
6.3. Lies! is gerechtigd de overeenkomst met de klant zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de klant surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de klant een vennootschap is en deze wordt ontbonden.


7. Overmacht
7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Lies! onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
7.2. In geval van overmacht stelt Lies! alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Lies! niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de klant het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.
7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Lies! niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de klant.


8. Aansprakelijkheid
8.1. Lies! heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het is de verantwoordelijkheid van Lies! om de situatie van de klant te analyseren en de klant te helpen veranderingen daarin aan te brengen om de doelen van de klant te behalen. Maar de klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het resultaat bij het toepassen van de adviezen die Lies! aan de klant geeft.
8.2. Lies! is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Lies! De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.3. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Lies! heeft gemeld.


9. Betaling
9.1. De klant dient facturen te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.
9.2. De klant dient het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 RABO 0331129825 t.n.v Lies! Professional Organizer in Eindhoven.
9.3. Als de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim.
9.4. Als de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is


10. Klachten
10.1. Lies! is aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO), die een klachtregeling kent en over een onafhankelijke klachtencommissie beschikt. Geen van de leden van deze klachtencommissie heeft belangen in of bij Lies!
10.2. Klanten die een klacht hebben over het advies of de coaching van Lies! kunnen zich richten tot de NBPO klachtencommissie.
10.3. De klachtencommissie van de NBPO zal de klacht alleen in behandeling indien de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Lies! De klager dient daartoe Lies! binnen 4 weken na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Lies! verwacht. Lies! stuurt de klager binnen 4 weken een schriftelijke reactie op genoemde klacht.
10.4. Als de klacht van de klant door de reactie van Lies! niet is weggenomen, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van de NBPO conform de klachtregeling van de NBPO, die verkrijgbaar is via het secretariaat van de NBPO.
10.5. De NBPO klachtencommissie behandelt de klacht vertrouwelijk, onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de klant recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.
10.6. De NBPO klachtencommissie doet uitspraak binnen vier weken na schriftelijke indiening van de klacht.
10.7. Het oordeel van de NBPO klachtencommissie is bindend voor klager en Lies!
10.8. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Lies! of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.


Lies! Professional Organizer
Januari 2023